Què fem > Dones Igenus
QUÈFEM
ÀREA: Dones Igenus

La Fundació impulsa la realització de programes i activitats per potenciar el desenvolupament del teixit associatiu de les dones, així com la seva participació en tots els àmbits de la societat. Contemplar com a finalitat primordial la promoció i foment de les condicions que possibiliten la igualtat social d'ambdós sexes i la participació de la dona en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural i social.


PROGRAMES ACTUALS

Pla d'Igualtat de la Fundació Igenus

Des de la Fundació es pretén seguir com un dels objectius prioritaris fer efectiu el principi d'igualtat de tracte i l'eliminació de tota discriminació contra les dones en qualsevol àmbit de la seva actuació seguint la Llei Orgànica 3 / 2007, de 22 de març per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

Coordinació i Desenvolupament d'actuacions transversals i de treball en xarxa, per a realitzar el seguiment de tots els programes tinguin perspectiva de gènere.

Cerca de projectes que impulsin programes destinats a fomentar l'ocupació, millorar la protecció social i garantir els drets fonamentals de les dones. Tenint en compte que: La majoria de les persones pobres són dones, també són les que major ús fan dels Serveis Socials i la crisi actual les està posant en unes situacions molt precàries.

  • Des de l'Àrea de Dones de la Fundació es desenvoluparan projectes destinats a Dones en risc i dones en situacions d'exclusió social.
  • Des de l'Àrea de Dones s'apostarà per la creació d'un projecte que uneixi el món de les noves tecnologies amb: la intervenció social i la Investigació social.
  • Des de l'Àrea de Dones es potenciaran accions destinades a la difusió de Bones Pràctiques en tota la Fundació, desenvolupant una metodologia específica i una actitud participativa i de cooperació amb la resta de professionals de la Fundació.