Què fem > Intervenció en violència intrafamiliar i masclista
QUÈFEM
ÀREA: Intervenció en violència intrafamiliar i masclista

Programes dirigits a prevenir i eradicar tot tipus de violència contra les dones. L'objecte d'aquests programes és desenvolupar actuacions de sensibilització, per prevenir i eradicar la violència contra les dones, en totes les seves manifestacions, és a dir, violència de gènere, violència domèstica, violència en el treball, tràfic de dones i agressions sexuals.

Així mateix potenciar mesures que incrementin el grau d'implicació de la societat per combatre-la des d'un millor coneixement de les seves causes i conseqüències.


PROGRAMES ACTUALS

Octubre 2014: Curs de formació en drets i prevenció de la violència envers les dones. “Actualitat dels drets”

Adreçat a: Mediadores i mediadors interculturals, persones que treballen enorganitzacions que intervenen amb poblacions immigrades, treballadores itreballadors socials, psicòlogues i psicòlegs, educadores i educadors socials,integradores i integradors, agents de salut, agents socials...

 

Programa

 

Fitxa inscripció

El Servei de Detecció, Atenció i Prevenció del Maltractament

Treballa per l'eradicació de la violència. Atén a dones, nens i adolescents, i altres adults, derivats des de diferents serveis tant públics com privats, i inclou mesures de detecció, derivació i atenció psicològica tant en poblacions autòctones com immigrades.

 

Servicio de prevención y atención a la violencia y al maltrato

El Programa de Defensa dels drets de les poblacions immigrades i prevenció de l'abús i del maltractament

Aquest programa està dirigit a persones immigrades en situació de vulnerabilitat en relació a l'exercici dels seus drets o en risc o situació de maltractament. Està destinat a minimitzar el risc i els danys que es produeixen en aquests casos, a afavorir la integració de les persones immigrades, a enfortir els vincles entre les diferents cultures ia disminuir el risc d'exclusió social. Dins d'aquest programa es realitza la formació de mediadors i mediadores interculturals i voluntariat provinent de les associacions de persones immigrades perquè puguin intervenir dins de les seves col·lectius.

El Programa d'Acollida i Atenció a Nouvinguts

Treballa per detectar i prevenir situacions de risc de violència i desencontre familiar a partir del reagrupament familiar i de l'impacte posterior, i millorar les condicions d'aquest reagrupament.

El Programa Punt Municipal de l'Observatori Regional de la Violència de Gènere de Mejorada del Campo

Les seves funcions són:

  • Aplicar el Protocol d'Actuació del Punt de Coordinació de la Ordres de Protecció de víctimes de Violència de Gènere, incloent-hi l'atenció de les víctimes i dels seus fills/es, i la gestió i coordinació administrativa necessària derivada de la seva aplicació.
  • Parar esment psicosocial individual a les víctimes.
  • Atendre de manera grupal a víctimes i familiars.
  • Desenvolupar activitats de sensibilització i informació dirigides a la prevenció de la violència de gènere.
  • Dinfondre material preventiu relacionat amb la violència de gènere.

Per a això orienta la seva activitat cap a dues grans línies de treball :

  1. L'assistencial dirigida a evitar el desemparament i afavorir la protecció de les víctimes i els seus fills i filles.
  2. La comunitària que pretén sensibilitzar a la població general i als agents socials sobre el fenomen social de la violència de gènere, i disminuir la discriminació i la violència cap a les dones del municipi .

El Programa Formatiu d'Educació Sexual i el Programa de Formació i tractament de conductes de violència familiar i de gènere

Aquests programes estan dirigits a persones causants de maltractaments, segons Mesures Penals de Compliment Alternatiu.

L'objectiu del programa, en totes les seves modalitats d'aplicació, pretén intervenir en les relacions de violència. Les seves estratègies d'intervenció s'orienten a detectar la situació i formes d'abús, tant en la seva dinàmica psicològica i moral o ètica.

El Servei d'Assistència Integral a Dones Víctimes de Tracta amb fins d'Explotació Sexual

El Projecte enfoca la seva intervenció cap a l'assistència integral a dones víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual contemplant l'atenció psicològica, de suport social, de salut i d'assistència jurídica a les Dones que no resideixin en Centres d'Acollida. La intervenció té com objecte principal l'atenció individualitzada en un espai reservat (lliure de violència i coaccions) que garanteix la intimitat i la confiança de la dona (i propici a cobrir les mancances de menors al seu càrrec) afavorint l'augment de la seva autoestima, complementat el tractament individual amb el de grup, per a la derivació, si és el cas, cap a altres recursos més especialitzats del sistema públic i privat, amb la finalitat de millorar les seves capacitats personals per a la superació de la seva situació i enfortir els mitjans que garanteixin proporcionar protecció integral a les víctimes que estiguin en situació d'estada irregular.